RODO

Obowiązek informacyjny do aktualnych i przyszłych klientów (Zamawiających):

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1), zwanego dalej „RODO“, informuję, co następuje:

 

1. Udostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty i zawarcia umowy o wykonanie utworów fotograficznych. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bartosz Gawlik, ul. Staromiejska 14/15 m. 6, 78-200 Białogard, NIP 6721683423, (dalej „Administrator”)

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1) przesłanie oferty na wykonanie utworów fotograficznych w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), o ile ta zgoda została przez Panią/Pana wyrażona,

2) wykonanie utworów fotograficznych przez Administratora.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmiot zewnętrzny przetwarzający dane w imieniu Administratora na podstawie odrębnych przepisów, tj. firma hostingowa utrzymująca skrzynkę email.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania utworów fotograficznych przez Administratora, oraz okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, lub innych uprawnień w tym zakresie. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu uprawnienia:

1) prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);

2) prawo sprostowania przetwarzanych danych nieaktualnych lub niekompletnych (lub w inny sposób niepoprawnych);

3) prawo zwrócenia się do Administratora o usunięcie swych danych osobowych, tj.:

a) w sytuacji cofnięcia przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie zachował prawa do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej)

b) w sytuacji kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował Zamawiających,

c) w sytuacji jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, lub jeśli konieczność usunięcia danych wynika z prawnego obowiązku Administratora.

8. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty fotografii ślubnej. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu.

9. Pani/Pana zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta w formie pisemnej w postaci wiadomości email wysłanej do Administratora lub pisma wysłanego na wskazany adres. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody, Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach, dla których zgoda była wyrażona, co jednocześnie uniemożliwi przedstawienie Pani/Panu oferty na wykonanie utworów fotograficznych.

10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, określone dane osobowe nie są już wymagane, lub kiedy wniesiony zostanie przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, niezbędny czas Administrator nie dokonywał na danych osobowych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.

11. Pozyskiwane dane osobowe nie są profilowanie. Administrator zbiera informacje odnośnie planowanego terminu i miejsca wykonania utworów fotograficznych, na potrzeby przedstawienia oferty. 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

© 2016 by Bartosz Gawlik. Wszelkie prawa zastrzeżone. projektowanie stron www